Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

ANAYASA MAHKEMESİNDEN E-TEBLİGAT KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN E-TEBLİGAT KARARI

Anayasa Mahkemesi, bireysel başvuruya ilişkin öngörülen yasal başvuru süresinin, bireysel başvuru konusu yargılama sürecine ilişkin nihai kararın öğrenilmesinden itibaren başlayacağına hükmetmiştir.

4 Mart 2020 tarihli 31058 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2019/6266 E. sayılı 15.01.2020 karar tarihli ilamı uyarınca başvurucunun İş Mahkemesi’nde açmış olduğu davanın reddine karar verilmesi üzerine, ret kararı Yargıtay 22. Hukuk Dairesi’nin 24.12.2018 tarihli ilamı ile onanarak kesinleşmiştir.

Yargıtay onama ilamı ise, başvurucunun avukatına elektronik tebligat yolu usulü ile tebliğ edilmiştir. Tebligat Kanunu ilgili hükümleri uyarınca, e-tebligat yolunun kullanıldığı gönderiler, muhatabın hesabına beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılmaktadır.

Anayasa Mahkemesi tarafından, “bireysel başvuru süresinin işlemeye başlamasının kararın gerekçesinin öğrenilmesi ile başladığı ve öğrenmenin de tebligatın açıldığına dair delil kaydı doğrultusunda, PTT sorgulama raporunda tebligatın açıldığı gün olduğu belirtilen 15.01.2019 tarihinde gerçekleştiği” şeklinde gerekçe belirtilerek elektronik tebligatın alıcısı tarafından açıldığı tarihte -beşinci günün sonu beklenmeksizin- alıcının kararı öğrendiği şeklinde karar verilmiştir.

Tüm bu gerekçelerle, bireysel başvuru konusu yargılama sürecine ilişkin nihai karardan 15.01.2019 tarihinde haberdar olduğu anlaşılan başvurucunun otuz günlük bireysel başvurusu süresinden sonra gerçekleştirdiği bireysel başvurusunun süre aşımı nedeniyle kabul edilemez olduğuna oybirliği ile karar vermiştir.      

Yani, ilgili usul kuralları uyarınca, sürenin münhasıran tebliğden itibaren işlemeye başlayacağının kabul edildiği uygulamaların aksine bireysel başvuru yolunda başvuru süresinin öğrenme esasına bağlanılmıştır.


Kaynak: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200304.pdf

HABERİ PAYLAŞIN
HABERİ YAZDIRIN