Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

ANAYASA MAHKEMESİ, EVLİLİK BİRLİĞİ İÇİNDE ALDATILDIĞINI İLERİ SÜREN EŞİN ÜÇÜNCÜ KİŞİYE KARŞI AÇTIĞI MANEVİ TAZMİNAT DAVASININ REDDEDİLMESİNİN AİLE HAYATINA SAYGI HAKKINI İHLAL ETMEDİĞİ SONUCUNA ULAŞMIŞTIR

ANAYASA MAHKEMESİ, EVLİLİK BİRLİĞİ İÇİNDE ALDATILDIĞINI İLERİ SÜREN EŞİN ÜÇÜNCÜ KİŞİYE KARŞI AÇTIĞI MANEVİ TAZMİNAT DAVASININ REDDEDİLMESİNİN AİLE HAYATINA SAYGI HAKKINI İHLAL ETMEDİĞİ SONUCUNA ULAŞMIŞTIR

Anayasa Mahkemesi 2020/3519 başvuru numaralı, 25.10.2023 karar tarihli kararı 14.12.2023 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Başvuruya konu olay, evlilik birliği içinde aldatıldığını ileri süren eşin üçüncü kişiye karşı manevi tazminat davasının reddedilmesi nedeniyle aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiğine ilişkindir.

Mahkeme “Evlilik birliği içinde gerçekleşen aldatma durumunda başka bir kişilik hakkı ihlali bulunmadıkça salt bu eylem nedeniyle aldatılan eşin üçüncü kişiden manevi tazminat talep edemeyeceği şeklinde verilen söz konusu içtihadı birleştirme kararının Yargıtay ve derece mahkemelerince uygulandığı ve bu konuda son dönemde istikrarlı bir yargısal yaklaşımın bulunduğu görülmektedir.

Başvurucunun temel iddialarına ilişkin değerlendirmeler içeren ve İçtihadı Birleştirme Kurulu kararıyla uyumlu şekilde verilen derece mahkemesi kararında başvurucunun kişilik değerlerine saldırı oluşturacak nitelikte bir eylemin bulunmadığı belirtilmiştir. Sonuç olarak başvurucunun ileri sürdüğü iddiaların mahkemelerce ilgili ve yeterli bir gerekçe ile karşılandığı, öngörülebilirliği sağlayan İçtihadı birleştirme kararına dayanılarak verilen kararlarda belirtilen tespit ve gerekçeler itibarıyla yargısal makamlarca anayasal anlamda takdir yetkisinin sınırının aşılmadığı ve yargısal sistemin olayda etkili bir şekilde işletildiği görülmüştür. Dolayısıyla aile hayatına saygı hakkı çerçevesinde devletin pozitif yükümlülükleri olayın şartları altında yerine getirildiği sonucuna varılmıştır.” şeklinde hüküm kurmuştur.

Anayasa Mahkemesi 2020/3519 başvuru numaraları 25.10.2023 tarihli kararıyla eşlerden biriyle evli olduğunu bilerek birliktelik yaşayan üçüncü kişiye karşı aldatılan eşin tazminat talebinde olup olmadığına dair kararında Yargıtay ve diğer derece mahkemelerin verdiği kararlarda Anayasa’ya aykırılık görmemiş, Yargıtay ve ilk derece mahkeme kararlarına paralel karar vermiştir. Bu kapsamda evli olduğunu bildiği bir kişiyle birliktelik yaşayan kimseye karşı salt bu eyleme dayanarak aldatılan eşin tazminat hakkı yoktur.

Kaynak: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/12/20231214-10.pdf

HABERİ PAYLAŞIN
HABERİ YAZDIRIN