Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

ANAYASA MAHKEMESİ, DEVLETİN YÜKÜMLÜLÜKLERİYLE BAĞDAŞMAYAN ÜCRETLİ YILLIK İZİN HAKKINA İLİŞKİN KURALIN ANAYASAYA AYKIRI OLDUĞUNA HÜKMETTİ

ANAYASA MAHKEMESİ, DEVLETİN YÜKÜMLÜLÜKLERİYLE BAĞDAŞMAYAN ÜCRETLİ YILLIK İZİN HAKKINA İLİŞKİN KURALIN ANAYASAYA AYKIRI OLDUĞUNA HÜKMETTİ

Anayasa Mahkemesi 01/02/2024 tarihinde 2022/154 Esas numaralı dosyada verilen karara göre, 854 sayılı Deniz İş Kanunu’nun 40. maddesinin yedinci fıkrasının Anayasa’ya aykırı olduğunu tespit etmiştir. İlgili fıkranın iptal kararı Resmî Gazete’de yayımlanmasından başlayarak altı ay sonra yürürlüğe girmesine karar verilmiştir. Buna göre, gemi adamı olarak görev yapan işçinin limanda geminin hareketinden önce gemiye dönerek veya gemiye dönmeden hizmete girmemesi sebebiyle iş sözleşmesinin feshedilmesi durumunda kullanılmayan yıllık izin ücretinin talep edilemeyeceğine hükmedilmiştir. Başvurucu dilekçesinde kısaca; işçinin sözleşmesinin sona erdiği ve ücretli yıllık iznini kullanmadığı durumda bu yıllık izne karşılık gelen ücretin talep edilmesinin mümkün olduğu dolayısıyla yıllık iznin kullanılmamış olmasının Anayasa’da belirtilen dinlenme hakkını zedelemeyeceği fakat kullanılmamış yıllık izne karşılık gelen ücretin itiraz konusu kural esas alındığında belirli koşulların gerçekleştiği hallerde ödenmemesinin dinlenme hakkıyla ilişkili olmadığı dikkate alındığında bu durumun Anayasa’ya aykırı olacağını savunmuştur. Anayasa Mahkemesi’nin değerlendirmesine göre dava konusu 854 sayılı Kanun’un 14. Maddesinin ilgili bendine göre gemi adamlarının iş sözleşmelerinin feshedilmesi durumunda hak kazanılan ancak kullanılmayan yıllık izne ilişkin ücretin talep edilemeyeceği belirtilmiştir. Söz konusu bende göre dinlenme hakkı kapsamında bulunan ücretli yıllık izin hakkı işlevini tamamen yitirecektir. İşçinin ücretli yıllık izin kullanmasını sağlamanın işverenin yükümlülükleri kapsamında bulunmaktadır. Aynı zamanda ücretli yıllık iznin kullanılacağı zamanın ilke olarak işveren tarafından belirlenmektedir. Bu durumlar dikkate alındığında iznin kullanılmasından önce sözleşmenin söz konusu sebeplere bağlı olarak feshedilmesi halinde uygulanabilecek telafi edici herhangi bir yöntem öngörülmemektedir. Bu nedenle dinlenme hakkına ilişkin devletin pozitif yükümlülükleriyle bağdaşmamaktadır. Sonuç olarak mahkeme ilgili kanunun belirtilen maddesine göre sözleşmesinin feshedilmesi halinde ücretli yıllık izin hakkının ihlal edildiği neticesine vararak Anayasa’ya aykırılığına ve iptaline karar vermiştir.

Kaynak: Anayasa Mahkemesi’nin 01/02/2024 tarihli 2022/154 Esas, 2024/33 Karar Numaralı kararı (Resmî Gazete Tarih ve Sayı: 14/03/2024-32489)

HABERİ PAYLAŞIN
HABERİ YAZDIRIN