Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

ANAYASA MAHKEMESİ 4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNU'NUN "ADIN DEĞİŞTİRİLMESİ" BAŞLIKLI 27. MADDESİNİN 2. FIKRASINDAKİ "ADIN DEĞİŞTİRİLDİĞİ NÜFUS SİCİLİNE KAYIT VE İLAN OLUNUR." CÜMLESİNDEKİ "VE" İLE "İLAN" İBARELERİNİ İPTAL ETTİ

ANAYASA MAHKEMESİ 4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNU'NUN "ADIN DEĞİŞTİRİLMESİ" BAŞLIKLI 27. MADDESİNİN 2. FIKRASINDAKİ "ADIN DEĞİŞTİRİLDİĞİ NÜFUS SİCİLİNE KAYIT VE İLAN OLUNUR." CÜMLESİNDEKİ "VE" İLE "İLAN" İBARELERİNİ İPTAL ETTİ

Anayasa Mahkemesi 2023/34 E., 2024/60 K. ve 22.02.2024 karar tarihli kararı ile 4721 Sayılı Medeni Kanunu’nun “Adın Değiştirilmesi” başlıklı 27. Maddesinin 2. Fıkrasında yer alan adın değiştirildiği nüfus siciline kayıt ve ilan olunur cümlesindeki “ve” ile “ilan” ibarelerinin Anayasa’nın 13. ve 20. maddelerine aykırı olduğuna hükmetmiştir.

Anayasa Mahkemesi gerekçe olarak bir kişinin adının kişisel veri niteliğinde olduğu açık olduğundan itiraz konusu kural, adın değiştirilmesinin ilan edilmesini öngörmek suretiyle kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sınırlama getirmektedir. Anayasa’nın 13. Maddesinde “Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasa’nın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar Anayasa’nın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve laik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz.” Denilmiştir. Buna göre kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sınırlama getiren düzenlemelerin kanunla yapılması, Anayasa’da öngörülen sınırlama sebeplerine ve demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun ve ölçülü olması gerekir. Nitekim Anayasa’nın 20. Maddesinin üçüncü fıkrasında da kişisel verilerin ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebileceği belirtilmiş, kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usullerin kanunla düzenleneceği hüküm altına alınmıştır. Kural ad değişikliğinin ilan edilmesini öngörmektedir. Buna karşın ilanın kapsamının ne olacağı, bu bağlamda ilanda kişisel veri niteliğindeki hangi bilgilere yer verileceği, ilanın şekli ve usulü konusunda herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. Ad değişikliğinin ilanında kişisel veri niteliğindeki bilgilerden hangilerinin kullanılacağına, bu bilgilerin ilanda nasıl yer alacağına yönelik güvencelerin ve temel ilkelerin kanunla belirlenmemesi Anayasa’nın 13. ve 20. Maddelerine aykırıdır.

İptal kararı, kararın Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren 9 ay sonra yürürlüğe girecektir.

Kaynak: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/05/20240516-7.pdf

HABERİ PAYLAŞIN
HABERİ YAZDIRIN