Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

ANAYASA MAHKEMESİ 2023/43 ESAS, 2023/ 141 KARARI İLE CMK 253/19 MADDESİNİN ANAYASAYA AYKIRI OLDUĞU GEREKÇESİYLE İPTAL ETTİ

ANAYASA MAHKEMESİ 2023/43 ESAS, 2023/ 141 KARARI İLE CMK 253/19 MADDESİNİN ANAYASAYA AYKIRI OLDUĞU GEREKÇESİYLE İPTAL ETTİ

18.10.2023 tarihinde Resmî Gazete’ de yayımlanan Anayasa Mahkemesi kararı ile uzlaşma sağlanması halinde tazminat davası açılamayacağını düzenleyen CMK 253/19 maddesini Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etti.

2023/43 Esas, 2023/141 Karar sayılı kararda “4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 6/12/2006 tarihli ve 5560 sayılı Kanun’un 24.maddesiyle değiştirilen 253. Maddesiyle değiştirilen 253. Maddesinin (19) numaralı fıkrasının beşinci cümlesinin “Uzlaşma sağlanması halinde, soruşturma konusu suç nedeniyle tazminat davası açılamaz; …” bölümünün Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE” şeklinde hüküm kurmuştur.

“Hak arama özgürlüğünün temel unsurlarından biri mahkeme erişim hakkıdır. Mahkemeye erişim hakkı, hukuki bir uyuşmazlığın bu konuda karar verme yetkisine sahip bir mahkeme önüne getirilmesini de kapsar. Kişinin uğradığı bir haksızlığa veya zarara karşı kendisini savunabilmesinin ya da maruz kaldığı haksız bir uygulama veya işleme karşı haklılığını ileri sürüp kanıtlayabilmesinin, zararını giderebilmesinin en etkili ve güvenceli yolu yargı mercileri önünde dava hakkını kullanabilmesidir.

Kuralda uzlaşmanın sağlanması halinde tazminat davası açılamayacağı öngörülmüştür. Ceza soruşturmasına konu suç nedeniyle zarara uğrayan kişilerin maddi ve manevi tazminat talebiyle yargı mercilerine başvurabilmeleri mahkemeye erişim hakkının bir gereğidir. Bu itibarla uzlaşmanın sağlanması halinde, ilgililerin soruşturma konusu suç nedeniyle uğradıkları zararın tazmini talebiyle yargı mercilerine başvurabilmesine imkân tanımayan kural mahkemeye erişim hakkını sınırlamaktadır.”

Anayasa Mahkemesi yukarıda açıklanan gerekçeler ile CMK’nın 253. Maddesinin 19 numaralı fıkrasının beşinci cümlesinde yer alan hükme göre uzlaşma sağlanmasının yargı yükünü hafifleteceği ancak bunun sonucunda hak kaybına uğrayan kişinin maddi manevi tazminat davası açamayacak olması, her ne kadar uzlaşma sağlanmadan önce kişi bu konuya dair bilgilendirilse de maddenin amacı olan yargının iş yükünün hafifletilmesi sonucu  mahkemeye erişim hakkına getirilen sınırlamanın ölçülülük ilkesine aykırı olduğuna hükmetmiştir.

Mahkeme ilgili maddenin orantılılık alt ilkesi yönünden ölçülülük ilkesini ihlal ettiği sebebiyle Anayasa’ya aykırı olduğu kararını vermiş ve temel hak ve hürriyetlerin özlerine dokunulmaksızın ancak kanunla sınırlanabileceği, bu sınırlamanın meşru bir amacının olması gerektiği ve sınırlamanın amacına ulaşma bakımından elverişli olması gerekliliğini vurgulamıştır.

Yukarıda açıklanan sebeplerden dolayı mahkeme ilgili maddenin ölçülülük ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etmiştir.

Kaynakça:  https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/10/20231018-10.pdf 

HABERİ PAYLAŞIN
HABERİ YAZDIRIN