Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

ANAYASA MAHKEMESİ, 20.07.2022 TARİHLİ KARARI İLE HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARINA İTİRAZI DÜZENLEYEN 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN 231. MADDESİNİN 12. FIKRASINI İPTAL ETTİ

ANAYASA MAHKEMESİ, 20.07.2022 TARİHLİ KARARI İLE HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARINA İTİRAZI DÜZENLEYEN 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN 231. MADDESİNİN 12. FIKRASINI İPTAL ETTİ

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 231'inci maddesine 5560 sayılı Kanun'un 23'üncü maddesiyle eklenen 12 numaralı fıkrada yer alan HAGB'ye ilişkin, "Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına itiraz edilebilir." hükmünün Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptali için Anayasa Mahkemesine başvurmuştur.

Anayasa Mahkemesi, 2021/121 E., 2022/88 K. sayılı ve 20.07.2022 tarihli kararında;

‘’ 29. Bu çerçevede daha önce ihlal sonucuna ulaştığı birçok bireysel başvuru dosyasında (bkz. §§ 18-21) Anayasa Mahkemesi; itiraz makamlarının başvurucuların iddialarını ve delillerini dikkate almadığına, çatışan menfaatleri dengelemeye yönelik bir çaba içinde olmadığına, müdahalenin demokratik toplum düzeninin gereklerine uygunluğunun ve müdahalenin orantılı olup olmadığının değerlendirilmediğine yönelik kararlar vermiştir. Mevcut sistemde itiraz mercilerinin hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlarına itiraz üzerine verdikleri kararların dosya üzerinden yeknesak bir şekilde ve çoğu kez sadece şeklî koşullar yönünden, ilk derece mahkemelerince verilen kararlarda hukuka aykırılık bulunmadığını ve bu sebeple de itirazın reddedildiğini bildiren bir cümleden ibaret gerekçelerden oluştuğu görülmüştür (Atilla Yazar ve diğerleri, § 155).

30. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlarına karşı itiraz yolunun açık olduğunu düzenleyen kural; bu kanun yoluna başvuranların iddia ve delillerinin dikkate alınmasında, çatışan menfaatlerin dengelenmesinde, temel hak ve özgürlüklere yapılan müdahalenin demokratik toplum düzeninin gereklerine uygunluğunun ve ölçülülüğünün belirlenebilmesinde belirli ve etkili bir denetim yolu öngörmemektedir. Bu durum temel hak ve özgürlüklere yapılan müdahalelerin giderilmesinde ve kamu gücünü kullananların keyfî davranışlarının önüne geçilmesinde bireye tanınmış olan yetkili makama başvurma imkânının sağlanmasını isteme hakkını ihlal etmektedir. Nitekim kuralın anılan hususları karşılayacak şekilde uygulanamadığı da görülmektedir. Doğrudan temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması rejimi ile ilgili olan bu tür bir muhakemenin yokluğu etkili başvuru hakkıyla bağdaşmamaktadır.

31. Açıklanan nedenlerle kural Anayasa’nın 40. maddesine aykırıdır. İptali gerekir.’’

hükmünü kurmak suretiyle, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına itiraz yolunu düzenleyen 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun 231. maddesinin 12. fıkrasını iptal etmiştir.

Anayasa Mahkemesinin 20.07.2022 tarihli kararı 23.09.2022 tarihli ve 31962 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olup bu karar Resmî Gazete’de yayımlanmasından başlayarak dokuz ay sonra yürürlüğe girecektir.

Kaynak: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/09/20220923-10.pdf

HABERİ PAYLAŞIN
HABERİ YAZDIRIN