Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

Alt İşverenlik Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 25 Ağustos 2017 tarihinde Resmi Gazetede yayımlandı.

Yönetmelik ile muvazaalı alt işverenlik tespiti halinde yapılacak işlemler ile ilgili önemli değişiklikler yapıldı.

- Asıl işveren - alt işveren ilişkisinin iş müfettişlerince incelenmesi sonucunda muvazaanın tespitine ilişkin gerekçeli müfettiş raporu ve tutulan tutanaklar hakkında, tebliğ tarihinden itibaren 6 işgünü içinde işverenlerce yetkili iş mahkemesine itiraz edilebilirken değişiklikle bu süre 30 işgününe çıkartılmıştır.

- İtiraz üzerine görülecek olan dava basit yargılama usulüne göre dört ay içinde sonuçlandırılacaktır.

- Mahkemece verilen kararın temyizi hâlinde Yargıtay 6 ay içinde kesin olarak karar verecektir.

- Kamu idarelerince bu raporlara karşı yetkili iş mahkemelerine itiraz edilmesi ve mahkeme kararlarına karşı diğer kanun yollarına başvurulması zorunlu kılındı.

Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin son fıkrasındaki idari para cezası uygulanmasına ilişkin hüküm kaldırıldı, ancak bu durum bir anlam ifade etmemektedir.

Çünkü alt işverenlik muvazaasının tespiti halinde uygulanacak idari para cezası İş Kanunu'nda yer almaktadır (98. Mad-de). Buna göre, işyerini muvazaalı olarak bildiren (alt işverenle ilgili bildirimi mu-vazaalı olan) asıl işveren ile alt işveren veya vekillerine ayrı ayrı 18.377 TL (2017 için) idari para cezası uygulanmaya devam edilecektir.

 

Kaynak: Resmi Gazete

HABERİ PAYLAŞIN
HABERİ YAZDIRIN