Özgün Law Firm

Özgün Law Firm

7440 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 6 YAYIMLANDI

7440 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 6 YAYIMLANDI

16.5.2024 tarihli Resmî Gazete'de "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 6)" yayımlandı.

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 9 uncu maddesinin on dokuzuncu fıkrasında;

(19) 213 sayılı Kanunun 15 inci maddesine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığınca mücbir sebep hâli ilan edilen yerlerde bu hâlin, bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirlenen başvuru süresince devam etmesi durumunda, bu yerlerdeki dairelere (alacaklı idarelere) yapılacak başvurunun süresi mücbir sebep hâlinin sona erdiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar (bu tarih dâhil) uzar, bu takdirde Kanun kapsamında ödenmesi gereken tutarların ilk taksiti; başvuru süresinin sona erdiği tarihi takip eden ayın sonuna kadar (bu tarih dâhil), diğer taksitler ise bu taksiti takip eden aylık dönemler hâlinde bu Kanun hükümlerine göre ödenir. Şu kadar ki, bu Kanunun 6 ncı maddesi kapsamında ödenmesi gereken tutarlar beyanname verme süresi içinde, taksitle yapılacak ödemelerde ise ilk taksit beyanname verme süresi içinde, diğer taksitler izleyen aylarda ödenir.” hükmü havidir.

Haber içeriğimize konu işbu tebliğ ile birlikte mücbir sebep hali düzenlemesi, mücbir sebep hali kapsamında 7440 sayılı Kanuna göre başvuru ve ödeme süreleri ile mücbir sebep halinin diğer idarelere etkisi konularında bazı açıklamalara yer verilmiştir.

Kaynak: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/05/20240516-4.htm

HABERİ PAYLAŞIN
HABERİ YAZDIRIN